[ad_1]

Theo Kế hoạch, tổng số dự án đấu giá quyền sử dụng đất năm 2018 là 679 dự án (gồm có 666 dự án mới và 13 dự án chuyển tiếp). Tổng diện tích đất có thể đấu giá quyền sử dụng đất năm 2018 là 193,41ha. Dự kiến kế hoạch thu theo kết quả trúng đấu giá là 13.710,62 tỷ đồng.

Trong đó đấu giá các dự án thuộc TP quản lý là 111 dự án gồm có 110 dự án mới và 01 dự án chuyển tiếp, với diện tích đấu giá trong năm 2018 là 75,96ha; dự kiến thu trong năm 2018 là 8.666,81 tỷ đồng. 

Đấu giá đất nhỏ lẻ xen kẹt dưới 5.000 m2 do cấp huyện quản lý là 568 dự án gồm có 556 dự án mới và 12 dự án chuyển tiếp, với diện tích đấu giá 117,45ha; dự kiến thu trong năm 2018 là 5.043,81 tỷ đồng. 

Kinh phí giải phóng mặt bằng, xây dựng hạ tầng kỹ thuật các dự án đấu giá năm 2018 là 4.698,47 tỷ đồng, trong đó ngân sách cấp huyện là 1.745,35 tỷ đồng; ứng vốn từ Quỹ Đầu tư phát triển là 2.953,12 tỷ đồng.

Tổng số dự án đấu giá quyền sử dụng đất năm 2019 dự kiến là 635 dự án (gồm có 618 dự án mới và 17 dự án chuyển tiếp); tổng diện tích đất có thể đẩu giá quyền sử dụng đất năm 2019 là 197,02ha; dự kiến kế hoạch thu theo kết quả trúng đấu giá là 15.972,29 tỷ đồng.

Năm 2020, tổng số dự án đấu giá quyền sử dụng đất là 453 dự án gồm có 395 dự án mới và 58 dự án chuyển tiếp. Tổng diện tích đất có thể đấu giá quyền sử dụng đất năm 2020 là 286,93ha; dự kiến kế hoạch thu theo kết quả trúng đấu giá là 23.855,58 tỷ đồng. 

Kế hoạch nhằm mục đích đấu giá quyền sử dụng đất nhằm khai thác có hiệu quả quỹ đất, dáp ứng nhu cầu sử dụng đất của người dân và doanh nghiệp, tăng nguồn thu cho ngân sách các cấp, tạo nguồn vốn đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội.

Lan Nhi

Theo Trí thức trẻ

[ad_2]

Source link